بررسی ماهیت خط مشی عمومی در سازمان

درخواست حذف این مطلب
بررسی ماهیت خط مشی عمومی در سازمان چکیده خط مشی در مفهوم کلی الگوی عملی پایداری است که انتظارات مختلف و گاه متناقضی را پاسخ داده و برای جلب همکاری در حل مسایل ایجاد انگیزه می نماید. خط مشی عمومی را به شکلهای مختلف و در قالب الفاظ متفاوت تعریف کرده اند، اما به طور ساده می توان گفت، خط مشی عمومی تصمیمی است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می شود. یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت تی نوین خط مشی های عمومی می باشد که چارچوبی را برای سایر تصمیم گیری ها فراهم می آورد. این مسأله وم تجزیه و تحلیل خط مشی های عمومی را به عنوان یک موضوع درخور توجه در مدیریت هزاره جدید مطرح می سازد. در این مقاله با گذری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی، ماهیت خط مشی عمومی تشریح می شود و جایگاه خط مشی در سازمان بررسی می شود. در ادامه ضمن بیان رویکردهای مختلف به خط مشی عمومی مدل هایی برای آن ارائه می گردد. سپس به بیان اجرا و ارزی خط مشی پرداخته شده و در نهایت معضلات پیش روی فرآیند خط مشی عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. واژگان کلیدی : خط مشی عمومی ، مدیریت سازمان ، مدل خط مشی عمومی، معضلات خط مشی عمومی ، رویکرد خط مشی عمومی